۱۳۹۰ خرداد ۱۷, سه‌شنبه

سكس سرما خوردگي

من اسمم سانازه و الان 33 سال دارم . ميخوام اولين سكسم رو واستون تعريف كنم حدود 15 سالم بود 3 ماهي ميشد كه مدرسه ها باز شده بود . من كمي سرما خورده بودم و كسل بودم . صداي زنگ در اومد . زن عموم با برادرش (هادي ) بودن . برادرش بچه خوبي بود زياد قيافه جالبي نداشت اما خيلي خوب مشت و مال ميداد خيلي از زناي فاميل عاشق مشت و مالاش بودن . من كمي پيششون نشستم و بعدش رفتم تبقه بالا تو اتاقم كه بخوابم . كمي كه دراز كشيده بودم هادي اومد تو اتاقم و بهم گفت كه مادرت ميگفت كسلي و حال نداري گفتم آره كمي سرما خوردم . گفت ميخواي كمي مشت و مالت بدم شايد بهتر شي . اولش خجالت كشيدم و قبول نكردم ولي اينقد اصرار كرد كه قبول كردم ... رو شكمم خوابيدم و اون اومد رو پاهام نشست و شرو كرد ... اول ارووم شونه هامو ماليد و بعد دستشو از بالا روي ستون فقراتم كشيد تا دم شلوارم و بعد دوباره تا بالا و همين جور كمرم رو ميماليد خيلي خوشم اومده بود ... بهد دستشو گذاشت رو باسنم و شرو كرد به ماليدن اولش خوشم نيومد و ميخواستم بگم كه اين كارو نكنه ولي روم نشد ... كمي كه ماليد كم كم داشت خوشم ميومد و چيزي نگفتم ... بهم گفت لباستو بزنم بالا و كمرت رو با كرم بمالم ؟‌ ... منتظر جواب من نشد و لباسم رو بالا زد ... منم كه خيلي از مشت و مالش خوشم اومده بود چيزي نگفتم ... لباسم رو كه تا شونه هام زد بالا ازم پرسيد كرم داري ؟ گفتم تو كمدم دارم .. خواستم بلند شم كه نزاشت و خودش رفت آورد و دوباره رو پاهام نشست ... بهد گفت لباستو در بياد اينجوري نميشه و لباسم رو در اورد .. اولش خيلي خجالت ميكشيدم ولي دلم ميخواست منو دسمالي كنه ... رو شكمم هم خوابيده بودم و سينه هام رو نميديد ... ... بعد به كمرم كرم ماليد و شروع كرد ... واقا عالي بود داشتم حسابي حال ميكردم ... كم كم داشت صدام در ميو مد و ديگه تو حال خودم نبودم ... يه دفه دستشو گذاشت رو باسنم و در گوشم گفت مي خواي باسنتم بمالم ‌؟‌ و شلوارم رو كشيد پايين و بعد دشتشو گذاشت بغلاي شرتم و خاست درش بياره كه دستمو گذاشتم روش و گفتم درش نيار ... خم شد و صورتم رو محكم بوسيد و گفت نترس و كشيد پايين تا زانوهام و شرو كرد ماليدن باسنم خيلي حال مي داد حسابي همه جاي باسنم رو ماليد ... كم كم داشتم آروم آروم آه و ناله ميكردم و كم كم بدنم داشت ميلرزيد ... آروم خابيد روم و تو گوشم گفت تا حالا سكس داشتي ؟ گفتم نه ... كيرش رو روي باسنم حس ميكردم بعد دستا شو آورد زيرم و سينه هام رو گرفت و ماليد ... گفت ميخواي بكنمت ؟ ... خيلي ترسيده بودم ... گفتم نه ... گفت نترس از عقب ميكنم ... گفتم درد نداره ؟‌ ... گفت كرم ميزنم درد نمي گيره و دوباره محكم منو بوسيد و بعد بلند شد و لباساشو در آورد يه نگاه به كيرش انداختم تقريبا يزرگ بود بعد اومد كنارم كيرشو گرفت جلوم و گفت مي خواي بهش دست بزني ؟ من رومو بر گردوندم و گفتم نه ... نشست رو پاهام و به لاي باسنم كرم زد و ... بعد با انگشتش سوراخ باسنم رو ماليد و بعد كرد تو و عقب جولو مي كرد ... بعد 2 تا از انگشتاشو كرد تو ... بعد 3 تا ... بعد به كيرش كرم زد و گفت سرش كه بره تو يكم درد داره ولي زود خوب ميشه بعد كيرشو گذاشت دم سوراخم و كمرم رو گرفت و آروم فشار داد ... بد جوري دردم گرفت چشام يه لحظه سياهي رفت دستمو بردم پشتمو خ.استم كيرشو در بيارم ... دستمو گرفت و گفت الان خوب ميشه و هي قربون صدقه من ميرفت ... كم كم دردش خوب شد و آروم فشار داد كمي درد داشتم ولي حال ميداد ... كم كم تا ته كرد تو و يه آه بلند كشيد و محكم بغلم كرد ... و كيرشو فشار داد تو كونم ... خيلي احساس خوبي بود ... و آروم كيرشو عقب جولو ميكرد وقتي فورو ميكرد كمي درد داشت بعد از 3-4 دقيقه كيرش رو در آورد حس ميكردم كونم حسابي باز شده ... بعد كيرش رو در آورد و كرم زد و دوباره فورو كرد ... ايندفه را حتتر رفت تو و دردش كمتر بود و شرو كرد عقب جولو كردن و تو گوشم گفت از عمه تينات بيشتر حال ميدي ها ... اونو از كوس كردم اينقده بهم حال نداد ... تازه اون موقع بود كه فهميدم عمم با اون خوشكليش چرا اينقدر دورو بره اين ميگرده ... هادي هم تن تن تو كونم تلمبه ميزد ... داشتم حسابي حال ميكردم كه يهو يه چند تا آه بلند گفت و محكم كيرشو كرد تو كونم و در اورد ... بعد تا ته كرد تو و حس كردم تو كونم يه چيزي ميريزه ... بعد خابيدد روم و منو بوسيد گفتم چيكار كردي ‌؟‌ گفت آبم اومو عزيزم ... دستشو آورد زيرم و كوسم رو ماليد ... خيلي حال ميداد بعد حس كردم دارم ميتركم و بد جوري لرزيدم و يه احساس خيلي خوبي بهم دست داد ... دوباره منو بوسيد و كيرشو از تو كونم كشيد بيرون و بلند شد ... من حال بلند شدن نداشتم همون جوري رو شكمم دراز كشيده بودم هادي لباساشو پوشيد و پتوم رو كشيد روم و منو بوسيد و گفت كمي بخوابي خيلي حالت جا مياد ... بعدش رفت و منم خوابيدم ... بعد از اون چند بار ديگه هم منو كرد ... اين اولين سكس من بود

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر