۱۳۹۰ خرداد ۱۷, سه‌شنبه

دوست بابام

باز هم سلام ... اين ماجرايي رو كه ميخوام بنويسم يه نفر تو چت واسم تعريف كرده بود كه اسمش يادم نمياد ... خلاصه ببخشيد ... ماجرا رو از زبون اون مينويسم ...
جريان بر ميگرده به وقتي كه من 14 سالم بود ... بابام اون موقع يه دوستي داشت كه خيلي با بابام صميمي بود و حدود 35 سال سن داشت و با خونواده ما رفت و آمد خانوادگي داشتن و خلاصه ما و اونا خيلي به هم اعتماد داشتيم حتي از فاميلامون بيشتر ... حتي توري بوديم كه اگر زن دوست بابام ميخواست جايي بره و خودش وقت نداشت كه بره و زنش رو برسونه بابام اونو ميبرد و از اين حرفا ... يه روز كه بابام اينا ميخواستند برن عروسي و من هم چون اون روز بايد تو مدرسه امتحان ميدادم نرفتم و بابام هم يه زنگي به دوستش زد و منو سپرد به دوستش و رفتند ... دوست بابام هم منو برد خونشون .. يكم با دخترش بازي كردم و يه كم هم ميوه اينا خوردم تا وقت مدرسه شد و دوست بابام منو برد مدرسه و گفت خودم ميام دنبالت و رفت و منم رفتم ت ومدرسه ... وقتي مدرسه تعطيل شد و اومدم بيرون ديدم با ماشينش جلو در مدرسه وايساده و منتظرمه ... سوار شديم و رفتيم جلو در خونشون و همين كه پياده شدم يهو پام ليز خورد و افتادم تو جوب آب و كلي خيس شدم ... شانس آوردم كه كيفم تو ماشين بود وگر نه همه كتابام خيس ميشد سري منو از جوب كشيد بيرون و منم كه داشتم گريه ميكردم و كلي خجالت كشيدم ... منو برد بالا و هي ميگفت عيب نداره خودم تا حالا 100 بار افتادم تو جوب و كفشام و در آورد و رفتيم تو و گفت عمو لبا ساتو در بيار ببرمت هموم ... گفتم به خاله ميگي بياد ؟‌( زنش ) گفت با دخترم رفته خونه يكي از فاميلا مون و شرو كرد لباسام و در بياره و من و لخت كرد و لباسام رو ريخت تو يه سبد ... من فقط با يه شرت جلوش وايساده بودم ... بعد خودشم لخت شد و گفت منم كثيف شدم بايد خودمو بشورم و دستم و گرفت و گفت با هم بريم حموم و منم چيزي نگفتم و رفتيم تو حموم ... يكم زير دوش منو شست و بعد خود شم اومد زير دوش ... بعد از اون همه بدنم رو با ليف و صابون شست و بعد خودشو ليف كشيد و يهو شرتش رو در آورد و من واسه اولين بار كير ديدم ... با ليف كيرش رو شست و بعد شرت منو در آورد و كس و كون منو ميشست و بيشتر با دستش كف صابون رو ميماليد به بدنم ... به كسم به كونم به سينه هاي كوچولوم به پا ها و كمرم ... كم كم يه حسي بهم دست داد از اينكه داشت منو دسمالي ميكرد من خوشم ميو مد ... منو رو شكم خابوند رو زمين و گفت عمو جون به كسي نگي ها باشه ؟ ... من كه منظورش رو نفهميدم گفتم باشه بعد كيرش رو گذاشت لاي كونم و بالا پايين كرد ... گفتم عمو چيكار ميكني ؟ گفت هيچي عزيزم و يهو كونم يه دردي گرفت كه چشام سياهي رفت و سرم يه لحظه گيج رفت و نفسم بند اومد و من فقط گريه كردم و داد زدم و خواستم برم كنار كه منو محكم نگه داشت و گفت الان تموم ميشه ساكت شو كه من بازم داد زدم و تكون مي خوردم كه كيرش در اومد ... حتي در اومدنش هم درد داشت ... يهو محكم زد زير گوشم و سرم داد كشيد و منو كتك زد ... و گفت يا عين آدم بخواب يا ميكشمت و باز هم منو كتك زد همه جام درد ميكرد ... بعد دوباره منو خوابوند و كيرش و گذاشت لاي كونم و كرد تو و من جيق زدم كه بازم زد زير گوشم ... من ديگه ميترسيدم جيق بزنم و اون هم هي كير گندشو بهم فشار ميداد و من بيشتر دردم ميومد و بهش التماس ميكردم ولم كنه ولي اون گوش نمي كرد و عقب جلو ميكرد ... من داشتم ميمردم از درد ... يه چند تا نفس عميق كشيد و كيرشو كشيد بيرون و گفت دهنت رو باز كن و من هم از ترس يكم باز كردم ... چونم رو گرفت و سر كيرش رو گرفت دم دهنم و كيرش رو ميماليد گفت همه شو ميخوري اگه بريزه زمين ميكشمت و يهو يه چيزي ريخت تو دهنم ... فكر كردم جيش كرد تو دهنم و كم بود حالم بهم بخوره و دهنم و بستم و بقيش رو صورتم ريخت كه بازم زد زير گوشم و منو خابوند رو زمين و با انگشت آبهايي رو كه رو صورتم بود رو جم كرد تو دهنم و گفت قورت بده منم از ترس همه رو قورت دادم ... بعد منو شست و برد بيرون و حوله دخترش رو پيچوند دورم ... وقتي از اتاق رفت بيرون من بازم گريه كردم و كونم رو ميماليدم تا دردش كم بشه ... تا فرداش كه جمعه بود خونش موندم و كلي باهام مهربون شده بود و شب هم شام منو برد بيرون و واسم شام خريد و بعدش هم يه عروسك خوشكل و شب هم بغلش خوابيدم ... كلي باهام ور رفت و كسمو ماليد و خورد ... منم خيلي خوشم ميومد تا اينكه يه حس خيلي خوبي بهم دست داد و احساس سبكي كردم بعدش منو بغل كرد و گفت خوشت اومد ؟‌گفتم آره ... گفت بخاطر حموم منو ببخش و از اين حرفا ... فرداش كه بابام اومد دنبالم ديدم دختر دوست بابام همراشه و خيلي ناراحت و با بابام خدافظي نكرد و موقعي كه ميرفت خونه با هم سلام عليك كرديم و من رفتم تو ماشين بابام ... تو راه گريم گرفت و به بابام گفتم كه عمو منو اذييت كرد و كتكم زد ... بابام گفت عيب نداره عموته ببخشش ... ولي عوضش برات اون عروسكي كه دوست داشتي رو خريده ... من يهو يادم افتاد كه من فقط به بابام گفته بودم اين عروسك رو دوست دارم و بابام هي واسه خريدنش امروز فردا ميكرد ولي دوستش واسم خريد حتي بدون اينكه ازم بپرسه ... انگار ميدونسته من چي ميخوام ... بعدها فهميدم بابام منو با دختر اون عوض كرده ... و دليل سميميت بيش از اندازه اونا هم سكس ضربدري بوده يعني بابام با زن اون و اون با مامانم ...
اين ماجرا رو خيلي وقت پيش واسم تعريف كرده بود و من خيلي چيزا يادم رفته بود ولي چيزليي كه يادم بود رو نوشتم

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر